fbpx
psychológia šťastia titulka

Silné stránky má každý a robia vás šťastnejšími

silné stránky má každý

Silné stránky nie sú iba niečo s čím môžete machrovať pred ostatnými. Silné stránky sú vaše predpoklady, talenty, schopnosti, skúsenosti a osobnostné nastavenia. Keď silné stránky využívate vo svojom živote, tak vás robia šťastnejšími. Keď ste v niečom dobrý a rozvíjate to, tak ste v tom stále lepší a darí sa vám. Keď robíte prácu, kde môžete uplatniť svoje silné stránky, tak vás napĺňa sama o sebe. Nezaujíma vás cieľ ani odmena – lebo cieľom aj odmenou je činnosť samotná.

(15 minút silného čítania, 2005 silných slov, 2 silné strany)

Silné stránky boli jednou z prvých oblastí, ktorým sa začali venovať výskumníci Pozitívnej psychológie – Martin Seligman a Christopher Peterson. Zameranie na silné stránky vyplývalo aj z hlavnej myšlienky Pozitívnej psychológie – zamerať sa na to dobré, silné a zdravé v človeku a nie na to zlé, slabé a choré.

Na silných stránkach záleží z niekoľkých dôvodov:

  1. Súčasťou zdravého sebavedomia je uvedomovať si svoje silné aj slabé stránky a akceptovať ich. Zdravo sebavedomí ľudia sú šťastnejší ako tí s nízkym sebavedomím (myslia si o sebe, že sú neschopní) alebo s nízkym seba-uvedomením (nevedia o svojich silných a slabých stránkach).
  2. Uvedomenie si silných stránok pomáha v tom, aby sme ich vo svojom živote uplatňovali, vyberali si prácu a činnosti, kde sa vieme plnšie realizovať.
  3. Používanie silných stránok v živote nás robí šťastnejšími, lebo sa nám viac darí a sme viac do činnosti pohrúžení. Ľahšie zažijeme flow, ktoré prispieva ku šťastiu.
  4. Poznanie silných stránok pomáha v ich vedomom rozvíjaní. Ukazuje sa, že keď rozvíjame svoje silné stránky, tak nám to ide lepšie, rozvíjame sa rýchlejšie a sme pri tom šťastnejší. Ide nám to oveľa lepšie ako keď sa trápime pri rozvíjaní svojich slabých stránok. Skrátka, rozvíjať moje písanie mi pôjde iste ľahšie ako hrať na klavíri alebo spievať operu.
  5. Keď sa pozriete nižšie na prehľad silných stránok, tak si uvedomíte, že každá jedna silná stránka sama o sebe prináša svoju porciu do šťastnejšieho života.

Silné stránky a cnosti

Peterson a Seligman preštudovali asi 200 zoznamov cností z rôznych kultúr, náboženstiev, z rôznych historických období a pátrali “po celej zemeguli”. Hľadali prieniky a zhodu, čo vo všeobecnosti ľudia pokladajú za cnosti – za vlastnosti hodné nasledovania a rozvíjania, ktoré prinášajú prospech všetkým. Vytvorili Klasifikáciu silných stránok a ctností Values-in-Action (VIA).

Dopracovali sa k šiestim oblastiam, v ktorých je vždy viacero silných stránok (cností), ktoré ich napĺňajú.

1. Múdrosť a poznanie

Múdrosť a poznanie je komplexná silná stránka poskladaná z pestrej zmesi iných silných stránok.

Zvedavosť a otvorenosť voči novým zážitkom a poznaniu prináša do múdrosti obsah. Zvedaví ľudia, ktorí sa po celý život zaujímajú o nové veci a tešia sa z poznávania, tak vedia o sebe, druhých a svete viac ako tí, čo sa nezaujímajú.

Láska k učeniu je radosť z procesu učenia, že môžeme skúšať nové veci, či už praktické alebo teoretické, manuálne alebo intelektuálne. Nevyhýbame sa učeniu, vyhľadávame ho a sme mu otvorení. Zvedavosť je inštinktívna, s ňou sa deti rodia, avšak láska k učeniu aj zvedavosť sa dajú pokaziť tým ako sa dnes neprakticky a bez zapojenia detí učí v školách.

K múdrosti patrí aj snaha si veci dobre premyslieť, zvažovať fakty, smerovať k zdravému úsudku a používať kritické myslenie. Zaujímavým spôsobom je v tomto modeli silných stránok oddelená múdrosť od šiestej oblasti – transcendentnosti. Múdrosť totiž znamená aj nepliesť si vlastné túžby a potreby s pravdou o svete. A preto viera v náboženské a spirituálne presvedčenia nie je zahrnutá do múdrosti. Bod od svetsky zmýšľajúcich ľudí pre Pozitívnu psychológiu. 🙂

Do múdrosti ešte patrí aj vynaliezavosť a tvorivosť – je to silná stránka pomáhajúca pri tvorení a riešení problémov. Múdrosť má ešte aj vzťahový rozmer a patrí sem sociálna a emocionálna inteligencia.

Najbližšie samotnej múdrosti je schopnosť pozerať sa na veci z perspektívy. To dokážeme vďaka rozhľadu, skúsenosti a dlhodobému pestovaniu predchádzajúcich silných stránok. Vieme tak spájať viaceré oblasti a vidieť ich nielen novým, tvorivým a múdrym spôsobom, ale aj v širšom kontexte a z nadhľadu.

silné stránky odvaha
Photo by Markus Spiske on Unsplash

2. Odvaha

Odvaha je zložená z troch základných silných stránok – tvorí ju statočnosť, vytrvalosť a integrita.

Statočnosť sa prejavuje ako schopnosť postaviť sa obtiažam, neistotám, hrozbám aj bolesti. Statočnosť nie je iba o vrhaní sa do rizikových situácií. Je to najmä odvaha postaviť sa emocionálne a komunikačne náročným situáciám. Takéto situácie môžeme zažívať každý deň, keď máme prejaviť názor aj voči potenciálnemu odporu a nesúhlasu alebo keď máme vstúpiť do náročnej situácie a zvládnuť ju bez straty vlastnej dôstojnosti a integrity.

Vytrvalosť a pracovitosť je silná stránka, ktorá sa prejavuje schopnosťou vydržať pri práci až dovtedy, kým ju dokončíme. Vytrvalosť nám umožňuje, aj napriek nepriazni okolností a náročnosti práce, prekonávať prekážky a nenechať sa od nej rozptyľovať lákavejšími a ľahšími činnosťami. Vytrvalosť a pracovitosť nám pomáhajú zotrvať v činnostiach, ktoré pokladáme za dôležité.

Integrita/autentickosť a poctivosť je silná stránka, ktorá sa prejavuje tak, že druhým nepredkladáme o sebe falošný a ľúbivý obraz. Nepretvarujeme sa, ale sme sami sebou. Čo hovoríme, to aj robíme. Čomu veríme, podľa toho sa správame. Nie je to iba o pravdovravnosti, ale o tom, že žijeme to, čomu veríme.

3. Láska a ľudskosť

Na vzťahy zamerané silné stránky sú láskavosť, štedrosť, schopnosť prejavovať a prijímať lásku.

Láskavosť sa prejavuje tak, že druhých vnímame ako rešpektu hodné bytosti a podľa toho sa voči nim aj správame. Voči druhým sa správame vľúdne, sme im ochotní pomôcť v núdzi a tešiť sa s nimi z úspechov.

Štedrosť je ochota prispieť druhým ľuďom svojím časom, znalosťami aj finančne a materiálne. Prejavuje sa v pomáhaní, charite a veľkorysosti.

Sme intenzívne sociálne bytosti a vzťahy sú pre nás najväčším zdrojom šťastia a spokojnosti v živote. Silná stránka prejavovať a prijímať lásku sa prejavuje tým, že nám záleží na blízkych a intímnych vzťahoch, pestujeme ich a venujeme im takú pozornosť, aby sme ich rozvíjali. Prejavujeme svoje pozitívne emócie voči ľuďom a aj ich s radosťou prijímame.

4. Spravodlivosť

Silné stránky v oblasti spravodlivosti nie sú iba o morálnom správaní, ale najmä o presahu na spoločnosť. Silné stránky spravodlivosti sa prejavujú v tom ako sa vzťahujeme k väčším skupinám – k rodine, komunite, národu a svetu.

Silnou stránkou je angažovanie sa v skupine v prospech skupinových cieľov, ktoré vnímame ako dôležité alebo aj dôležitejšie než vlastné individuálne ciele. Prejavuje sa to v občianskom aktivizme, prístupe k spoločenským povinnostiam, či tímovej práci a loajalite.

Nestrannosť a slušnosť sa ako silná stránka prejavuje v každodenných situáciách, kde jednáme s ohľadom na druhých a nie iba s ohľadom na vlastné záujmy. Záujmy a emócie druhých berieme do úvahy a v konfliktoch sa snažíme hľadať riešenia pre obe strany.

Silná stránka schopnosť viesť druhých v sebe kombinuje dve schopnosti. Nadchnúť druhých pre spoločné ciele a starostlivosť o členov skupiny a ich záujmy a potreby, aby boli motivovaní s nasadením pracovať na spoločných cieľoch.

Ešte dve a odkaz na dotazník!

silné stránky striedmosť
Photo by Peter Ogilvie on Unsplash

5. Striedmosť

Striedmosť znamená vhodné a umiernené vyjadrenie záľub a uspokojenie potrieb. Striedmy človek svoje motívy nepotláča, ale vyčká na príležitosť, kedy ich môže uspokojiť tak, aby tým neuškodil sebe alebo druhým.

Striedmosť sa prejavuje seba-disciplínou, diskrétnosťou a opatrnosťou, pokorou a skromnosťou.

Sebadisciplína je silná stránka, ktorá sa prejavuje v schopnosti udržať svoje impulzy, chute, nutkania aj emócie na uzde a schopnosťou smerovať a uvoľňovať ich podľa vhodnosti. Nie je to schopnosť potláčať, ale riadiť vedome a vôľou vnútorné impulzy.

Diskrétnosť a opatrnosť je o schopnosti uvedomiť si citlivosť situácie a reagovať podľa toho. Je to schopnosť kontrolovať svoje správanie tak, aby sme zbytočne neublížili alebo neurobili niečo, čo neskôr oľutujeme. Je to schopnosť veľmi podobná sebadisciplíne, ale nie je o regulovaní vnútorných impulzov, ale o rozumnom zvážení možných negatívnych dôsledkov správania navonok.

Pokora a skromnosť je silnou stránkou tých, čo sa nepotrebujú predvádzať, byť stredom pozornosti, ale radšej nechajú svoje činy hovoriť za seba. Osobné ambície, víťazstvá aj porážky, obdiv druhých aj slávu nepokladajú skromní ľudia za dôležité. Skromní ľudia sa síce majú radi, majú sebaúctu, ale nemyslia si o sebe, že sú niečo zvláštneho alebo niekto viac ako ostatní.

6. Transcendencia (presah)

Táto posledná kategória je takisto pestrá zmes silných stránok vytvárajúcich komplex nazvaný transcendencia. Ide o silné stránky, ktoré sú typické presahom mimo človeka.

Často sa v tejto oblasti používajú pojmy ako duchovný rozmer alebo spiritualita, ale v modeli Seligmana a Petersona majú viac svetskejší charakter. Veď posúďte sami.

Zmysluplnosť ako silná stránka je schopnosť mať jasnú životnú filozofiu, či už náboženskú alebo svetskú, ktorá určuje vaše miesto a zmysel v živote. Máte presvedčenia o zmysluplnosti toho ako žijete, ako zmysluplne funguje svet. Uvedomujete si, že ste súčasťou niečoho oveľa väčšieho ako ste vy sami. Vďaka týmto presvedčeniam si uvedomujete presah vášho vlastného života aj mimo vás. Tieto presvedčenia smerujú váš život a pomáhajú vám držať sa dlhodobých cieľov aj formovať váš charakter a správanie.

Odpúštanie ako silná stránka je schopnosť dať ľuďom druhú šancu. Je to schopnosť vnímať súcitne ich slabosti, nedostatky a chyby, ktorými vám ublížili. Viete im odpustiť a začať s nimi akoby odznova. Uprednostňujete odpustenie pred pomstou.

Pozitívne emócie a transcendencia

Čo je zaujímavé, že aj v silných stránkach, a dokonca aj v takej “serióznej” kategórii ako transcendencia, je toľko pozitívnych emócií.

Vďačnosť ako silná stránka sa prejavuje v schopnosti precítiť aj prejaviť ocenenie za to, že máte prospech z mnohých dobrých vecí. Vnímate aj také, ktoré sú každodenné, všedné a normálne. Nájdete si čas na prejavenie vďačnosti iným ľuďom. Precítite vďaku aj za to, čo sa vám udialo počas dňa, či za to, že ste vôbec nažive a dokážete fungovať a cítiť. Nič nepokladáte za samozrejmosť a uvedomujete si hodnotu toho, čo pre vás druhí robia.

Zmysel pre krásu a dokonalosť sa prejavujú tak, že dokážete intenzívne vnímať, žasnúť aj oceniť krásy prírody, života, umenia, vedy aj techniky. Dokážete precítiť dokonalosť majstrovstva ľudských zručností, či morálne správanie a odvážne činy. Cítite obdiv, hrdosť aj úžas, keď ste svedkom takejto krásy a dokonalosti.

Vášeň a entuziasmus sa ako silné stránky prejavujú nadchnutím sa pre činnosti, energickou aktivitou voči novým veciam. Vďaka vášni a entuziazmu sa stávate podnikavými a vrháte sa aktívne do nových vecí. Tešíte sa na to, čo budete robiť. Vaše nadšenie a zápal pre veci sa prenáša aj na druhých.

Ste optimisti – do budúcna sa pozeráte s nádejou, že sa váš život, životy druhých aj svet ako taký budú vyvíjať k lepšiemu. Máte chuť do zajtrajšieho dňa, plánujete svoju budúcnosť a aj chcete aktívne niečo pre lepšiu budúcnosť robiť.

Silná stránka hravosti sa prejavuje chuťou spontánne sa blázniť, hrať sa hry, byť hraví – zabudnete na svoju rolu, pozíciu a sebaobraz. Máte chuť sa rozbehnúť, zapojiť spontánne do tanca na ulici, radostne výskať a objímať sa.

Silná stránka humoru je o chuti robiť radosť druhým zábavou a rozosmievaním ľudí. Sami sa radi smejete a zabávate. Aj v každodenných situáciách vidíte humorné príbehy, tešíte sa zo života a neberiete seba ani život príliš vážne.

Tak toto bola zbierka 24 silných stránok rozdelených v 6 oblastiach.

Silné stránky – Dotazník VIA (Values-in-Action)

Ak vás zaujíma urobiť si svoj test silných stránok, a viete po anglicky, tak si môžete na stránke Authentic Happiness vybrať dotazník silných stránok – VIA Survey of Character Strengths. Vyplníte svoje prístupové meno a mail, na ktorý vám príde vyhodnotenie. Je tam 240 otázok, takže naplno využijete svoju silnú stránku vytrvalosť. 🙂

O niečo nižšie je aj dotazník silných stránok upravený pre deti.

Na stránke Authentic Happiness nájdete viacero zaujímavých dotazníkov na zisťovanie spokojnosti, zmysluplnosti, optimizmu, emocionality a ďalších dotazníkov súvisiacich s meraním šťastia.

Koho zaujíma stručnejšia a česká verzia verzia, tak si môže českom jazyku zohnať Seligmanovu knihu Opravdové štěstí, ktorá je žiaľ vypredaná.

Našiel som pre vás aj českú verziu online dotazníka, po vyplnení 48 odpovedí na otázky vám stránka na mail pošle výsledok alebo sa vám po ďalšom prekliku výsledok zobrazí na stránke.

Ešte jednu českú verziu si môžete v pdf formáte stiahnuť a vyplniť na papieri a stiahnuť odtiaľto.

***

PS: V biznise je často a úspešne používaný dotazník silných stránok výskumníka Donalda Cliftona CliftonStrengths, ktorú si môžete dať urobiť tu aj s odbornou konzultáciou a vysvetlením. Zistíte tak o sebe ako ste na tom s 34 (!) silnými stránkami a ako ich môžete lepšie využívať v práci aj v súkromnom živote.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Návrat hore